real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo


Изберете език

RussianBulgarianEnglish

Търсене в сайта

Buyers Guide
Печат Е-поща
Документи, които са необходими при продажба на имот?

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
 • Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
 • Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
 • Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
 • Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
 • Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
 • Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
 • Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.

За какво е необходим предварителен договор?

Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

Проверка за тежести на имота.

Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.

Може ли да се продаде ипотекиран имот?

Възможно е да се извърши продажба на ипотекиран недвижим имот. Купувачът трябва да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи. Има две възможности:

 • Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред Нотариус и Продавачът да получи останалата сума.
 • Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.
Какви са правата на продавача на недвижим имот, когато купувача не е заплатил цената?
 
При голяма част от продажбите заплащането става непосредствено преди изповядването на сделката пред Нотариуса. Възможно е при взаимно споразумение между двете страни, плащането на цената (или на част от нея) да се извърши разсрочено или в по-късен момент. Това задължение се отразява в нотариалния акт.

В практиката има и случаи, когато Купувачът, поради различни причини, не заплаща цената на купения имот. Тогава Продавачът има следните възможности:
 • Да заведе дело и да поиска Купувачът да бъде осъден да заплати цената на имота заедно с лихвите, както и обезщетение за пропуснати ползи или за вреди, които са настъпили за Продавача (напр. доходи от наем, разноски за продажбата, и др.).
 • Да поиска от съда да му издаде изпълнителен лист за плащане на цената от Купувача. С изпълнителния лист Продавачът завежда дело срещу Купувача при съдия-изпълнител. В седемдневен срок от връчването на призовката, Купувачът може да предяви възражение с писмени доказателства, че не дължи сумата, т.е. че вече е платил.
 • Да предяви пред съда иск за разваляне на договора за продажба на имота. Това не може да стане, ако Купувача дължи незначителна сума.
 • Да поиска на базата на взаимно разбирателство Купувачът да заплати цената на имота, макар и със забава, но с лихвата и обезщетението за вредите.

Могат ли чужденци да купуват имоти в България?

Съгласно Закона за собствеността чуждите граждани могат да придобиват недвижими имоти в България с разрешение на министъра на финансите. Другата възможност е чуждестранното лице да регистрира в България търговско дружество. Тогава ще може да придобие всякакви недвижими имоти, с изключение на земеделска земя.
 
Изработка: Ultimate Technologies.